Tabela
Data Dzisiaj jest wtorek, 26 września 2018 r. 268 dzień roku
tabela_lewy
MENU
menu2
Partnerzy
Kontakt
Stowarzyszenie Sportowe "Czarni Ruda"
Ruda ul.Widok 5
27230 Brody
Lukas Bank S.A.
481940107630086829
00000000
[kris]

Statystyki
Odwiedziny: 4555
Odsłony: 7979
Dzisiaj: 24
Wczoraj: 15
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 47
02-06-2018
 
STATUT
Statut Stowarzyszenia Sportowego "Czarni Ruda"

 
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1
1. Stowarzyszenie sportowe zwane dalej Stowarzyszeniem nosi nazwę "Czarni Ruda".
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo świętokrzyskie.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Ruda.

§ 2
1. Stowarzyszenie Sportowe "Czarni Ruda" jest organizacją sportową posiadającą osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy o Kulturze Fizycznej.
3. Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych, regionalnych oraz ogólnokrajowych związków sportowych. Decyzję o przystąpieniu lub wystąpieniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie posługuje się pieczęciami:
a) Stowarzyszenie Sportowe "Czarni Ruda", Ruda ul.Widok 5, 27-230 Brody
b) Prezes Stowarzyszenia Sportowego"Czarni Ruda"

Rozdział II
Cel i środki działania.

§ 3
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, społecznym stowarzyszeniem sportowym, którego celem jest prowadzenie wszechstronnej i prawidłowej działalności pośród zrzeszonych członków, w zakresie sportu i rekreacji.
§ 4
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania statutowe we współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami sportowymi, organizacjami poza rządowymi i szkołami.
2. Dla osiągnięcia celów Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:
a) prowadzi rozgrywki piłkarskie na terenie województwa świętokrzyskiego,
b) organizuje treningi sportowe,
c) organizuje zawody i imprezy sportowe,
d) bierze udział w zawodach i imprezach sportowych prowadzonych przez organizacje do tego powołane,
e) w miarę posiadanych środków buduje i zabezpiecza własne urządzenia i obiekty sportowe,
f) zarządza i pomnaża ruchomy i nieruchomy majątek stowarzyszenia,
g) zawiera umowy, zaciąga zobowiązania, podejmuje inne czynności dla osiągnięcia swych celów propaguje osiągnięcia stowarzyszenia, jego sekcji oraz zawodników,
h) współpracuje z kierownictwem szkół z których wywodzi się młodzież oraz rodzicami tej młodzieży,
i) propaguje osiągnięcia stowarzyszenia, jego sekcji oraz zawodników,
j) szerzy zamiłowanie do kultury fizycznej oraz motywuje swych członków do podnoszenia poziomu sportowego,
k)aktywizuje dzieci i młodzież szkolną do brania udziału w rozgrywkach piłkarskich.

Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia. Ich prawa i obowiązki.

§ 5
1. Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która złoży podpisaną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia osób, które nie ukończyły 16 lat, może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody ich przedstawicieli ustawowych.
3. Osoby prawne mogą przystąpić do stowarzyszenia jako członek wspierający, jeżeli wyrażą akces w uzgodnionym trybie i zobowiążą się do świadczenia pomocy materialnej w określonej formie i wysokości.

§ 6
Członkostwo ustaje w następujących przypadkach:
a) skreślenia bądź wykluczenia przez Zarząd osoby fizycznej,
b) skreślenia, wykluczenia lub likwidacji osoby prawnej,
c) dobrowolnego, zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze stowarzyszenia.

§ 7
1. Członkowie zwyczajni stowarzyszenia mają prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia< z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach,
b) wysuwania postulatów, wniosków oraz poddawania ocenie działalność władz stowarzyszenia,
c) korzystania w ramach przepisów regulaminowych z urządzeń, sprzętu oraz środków, którymi stowarzyszenie dysponuje,
d) udziału w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenie,
e) reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz w oficjalnych jego wystąpieniach.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający maja prawo:
a) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,
b) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,
c) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 8
Do obowiązków członków stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz stowarzyszenia,
b) realizowanie celów stojących przed stowarzyszeniem, branie czynnego udziału w pracach stowarzyszenia, sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków,
c) opłacanie składek w wysokości i terminie ustalonym przez Walne Zebranie oraz terminowe realizowanie zadeklarowanej pomocy materialnej,
d) chronienie własności stowarzyszenia jako wspólnego dobra wszystkich członków, zwalczanie wszelkich przejawów wandalizmu oraz braku poszanowania osób i rzeczy,
e) propagowanie kultury fizycznej w celu pozyskiwania nowych członków.

§ 9
1. Członkowie za wzorowe wykonywanie obowiązków lub szczególne zasługi na rzecz stowarzyszenia mogą być wyróżnieni:
a) dyplomem,
b) nagrodą rzeczową,
2. Wyróżnienia przyznaje zarząd stowarzyszenia.

§ 10
1. Za naruszenie przepisów statutu, regulaminu, uchwał i decyzji władz stowarzyszenia oraz czyny nieetyczne, na członków stowarzyszenia mogą być nałożone następujące kary:
a) ostrzeżenie,
b) upomnienie na piśmie,
c) zawieszenie w prawach członka na okres trzech miesięcy,
d) skreślenie z listy członków w razie nie opłacania składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy,
e) za rażące naruszenie przepisów dyscyplinarne skreślenie z listy członków.
2. Kary nakłada zarząd stowarzyszenia.
3. Od decyzji zarządu w sprawie nałożenia kary zawieszenia, bądź skreślenia z listy członkowie mają prawo odwołania się do walnego zebrania w ciągu dwóch miesięcy od daty doręczenia.

§ 11
Skreślenie oraz wystąpienie nie zwalnia członka od obowiązków i zobowiązań wobec Stowarzyszenia jak: uiszczenie składki członkowskiej, zwrot sprzętu sportowego względnie jego równowartości.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.

§ 12
1. Walne Zebranie.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 13
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia i może być: sprawozdawcze, sprawozdawczo - wyborcze oraz nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze zwołuje raz do roku Zarząd.
3. Sprawozdawczo - Wyborcze, zwołuje Zarząd raz na cztery lata.
4. Nadzwyczajne zwoływane jest:
a) z inicjatywy Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 członków stowarzyszenia, i rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
5. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej 1/2 członków uprawnionych, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.
6. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zebrania członkowie winni być zawiadomieni, co najmniej 14 dni przed zebraniem.
7. W Walnym Zebraniu mogą brać udział osoby zaproszone z głosem doradczym.

§ 14
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej oraz finansowej działalności Stowarzyszenia,
d) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,
e) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f) uchwalanie zmian w statucie oraz podejmowanie decyzji o likwidacji stowarzyszenia.

§ 15
1. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący zaproponowany przez Prezesa lub jednego z członków Zarządu, zatwierdzony większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały Walnego Zebrania w tym wybory do Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
3. Jeżeli połowa uprawnionych w głosowaniu jawnym zażąda inaczej wybory do Władz odbywają się w głosowaniu tajnym.
4. W razie równości głosów w wyborach do Władz Stowarzyszenia, zarządza się dodatkowe głosowanie między tymi osobami.

§ 16
Władze stowarzyszenia wybierane są na okres czterech lat.

§ 17
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym, który kieruje działalnością Stowarzyszenia, między Walnymi Zebraniami.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
b) składanie sprawozdań z działalności Zarządu przed Walnym Zebraniem,
c) ustalanie planów organizacyjnych, sportowych i preliminarzy budżetowych w oparciu o uchwały Walnego Zebrania,
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
e) zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
f) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami "Prawa Pracy".
g) powoływanie i odwoływanie doraźnych komisji problemowych,
h) rozpatrywanie kandydatur i przyjmowanie nowych członków do Stowarzyszenia,
i) przyznawanie nagród i wyróżnień oraz orzekanie kar dyscyplinarnych,
ł) udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia prac na rzecz Stowarzyszenia,
j) opracowanie zakresu i kompetencji dla poszczególnych funkcji w Zarządzie i sekcji.

§ 18
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
a) prezes,
b) sekretarz,
c) skarbnik,
d) członek Zarządu.

§ 19
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje raz na dwa miesiące lub częściej w zależności od potrzeb: Prezes lub osoba upoważniona przez Zarząd.
2. Do prawomocności uchwał konieczna jest większość członków Zarządu w tym Prezes.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Z posiedzenia Zarządu należy sporządzić protokół.

§ 20
1. Pisma Zarządu podpisuje Prezes, względnie osoby upoważnione przez Zarząd.
2. Wszelkie dokumenty i decyzje o charakterze finansowym, stanowiące o majątku Stowarzyszenia podpisuje Prezes, Skarbnik lub Sekretarz.

§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
a) przewodniczący,
f) sekretarz,
g) członek komisji.

§ 22
1. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności.:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej.
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności oraz określenie terminów i sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz zgłaszanie wniosku o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
e) występowania z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

§ 23
1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może spełniać żadnej innej funkcji we Władzach Stowarzyszenia.
2. Sprawozdania roczne z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskami Komisja jest zobowiązana przedstawić Zarządowi na siedem dni przed Walnym Zebraniem.
3. Do ważności uchwał potrzebne jest 2/3 składu komisji.

§ 24
1. Osoby pełniące funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej mogą być zawieszone w czynnościach lub odwołane, jeżeli nie wykonują przyjętych obowiązków, działają niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiedli zaufanie członków Stowarzyszenia. 2. Uchwałę o zawieszeniu bądź odwołaniu podejmują zainteresowane organa większością 2/3 głosów przy obecności w przypadku Zarządu połowy składu, Komisji Rewizyjnej 2/3 składu.
3. Zawieszony lub o dwołany członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej ma prawo złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały.
4. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków stowarzyszenia. Liczba tych osób nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia.

§ 25
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze oraz:
a) składki członkowskie,
b) dotacje,
c) dotacje na zadania zlecone,
d) darowizny, zapisy, spadki od osób prawnych i fizycznych,
e) dochodów uzyskiwanych z organizacji imprez sportowych,
f) inne źródła.

Rozdział VI
Zmiana Statutu. Rozwiązanie się Stowarzyszenia.

§ 26
Zmiany w statucie Stowarzyszenia wymagają Uchwały Warnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 27
1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.
Statut zawiera 8 ponumerowanych kart.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania statutowe we współpracy z władzami samorządowymi i organizacjami sportowymi.

tabela_stopka

Copyright C 2009 by Czarni Ruda. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie - Kris.